Kretsen yttrar sig

Vi är remissinstans till kommunen och har möjlighet att yttra oss om dessa. Våran plangrupp står för denna bevakning. Vi yttrar också i en mängd andra ärenden, t.ex. Trafikverkets utbyggnadsplaner. Här ska du hitta flertalet av våra inlägg.

Yttrande över Detaljplan för Alingsås, Bussgata mellan Keramikgatan och Säterigatan.

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet HJORTMARKA.

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet NOLHAGA BERG.

Yttrande över detaljplan för Alingsås, NOLHAGA PARK.

Yttrande över samrådshandlingen Dnr 2008- 0823211 – Program för Mjörnstranden.

Yttrande över planerad bergstäkt på fastigheten österbodarna 1:9 i Hästeryd.

Angående planerad avverkning i anslutning till Rammdalsreservatet.

Samrådsyttrande över detaljplan för Nolhaga Park.

Svar på samråd om östra Färgenstranden.

Debattinlägg om Tennisvägens intrång i Nolhagaskogen.

Synpunkter till vägutredningen om utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Vårgårda.

Synpunkter på förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Nolhaga avloppsreningsverk i Alingsås.

Yttrande över grus- och bergstäkt på ålanda 3:1, österäng 1:2 och 1:3 i Alingsås kommun.

Yttrande över detaljplan för nordvästra Stadsskogen, Alingsås

Yttrande över detaljplan för Alingsås STADSSKOGEN CENTRUM.

Synpunkter på förslag till Miljömål för Alingsås kommun.

Yttrande över FöP staden Alingsås, 2007-09-30.

Yttrande över fördjupad översiktsplan för staden Alingsås.

Yttrande över planeringen för Norra Stadsskogen.

Synpunkter på utställd detaljplan för Alingsås TALLHYDDAN m.m.

Synpunkter på detaljplaneförslag för Alingsås TALLHYDDAN m.m.