Verksamhetsberättelse 2016

Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Antalet huvudmedlemmar och även
familjemedlemmar har åter ökat under året som framgår av tabellen nedan.

Förra årsmötet hölls 2 februari i Brunnsgårdens samlingssal Alingsås.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av Anna Hansson (ordförande) Ingvar Andersson (vice ordförande),
Marie Sundvall (kassör), Mats Andersson (sekreterare), Stefan Bydén (program och hemsida), samt
ledamöterna Pernilla Krantz, Lennart Gustafson och Erik Larsson (kort period).
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret varav två varit öppna för alla
medlemmar.

Medlemsaktiviteter

Föreningen har även under år 2016 haft drygt 30 arrangemang för medlemmar och allmänhet samt medverkat i Framtidsveckan. Programmet har som vanligt omfattat föreläsningar, bildvisningar, exkursioner och praktisk naturvård. Alingsås Lierade Ängsgrupp har utfört slåtter (12 lokaler.) ofta med god uppslutning. Antalet deltagare på föreningens arrangemang har även under detta år varierat och föreningen måste ‘hitta’ aktiviteter och föredrag som medför ökat engagemang och ett större deltagande. En livaktig programgrupp behövs mer än någonsin.

På årsmötet invaldes ett par nya ledamöter och Fredrik Åstrand och Viveka Johansson utsågs till ny valberedning. På vårvintern fabricerades ihop med Natursnokarna fågelholkar, som senare sattes upp i Nolhaga. I mars höll Ingvar Andersson ett välbesökt möte om dagens Risveden, dessutom höll vi ett öppet styrelsemöte i syfte att öka det direkta medlemsengagemanget. Som vanligt i slutet av månaden var det åter dags för uggleexkursion. Föreningen deltog i Framtidsveckan i v. 13 med en prova på aktivitet för Natursnokar och ihop med Sparbanken bjöd kabarén ”Sweet Dreams” på föreställning i Palladium med tal av Riksföreningens ordf. Johanna Sandahl, som också talade i Alströmergymnasiet för eleverna. Våren inleddes med en kortare kvällsexkursion i Brobacka och senare inventeringskurs i Risveden. I slutet av april var vi på exkursion till Högmossen ett prioriterat naturvårdsobjekt i kommunens nordligaste del. Som brukligt fagades ängen i Brobacka och i början av maj höll Viveka Johansson föredrag om klimatförändringarna. En kort kvällsvårvandring genomfördes i Hjortmarka. Åmåls naturskyddsförening var i år värd för Länsstämman med exkursion i reservatet Baståsen med en mkt. intressant kryptogamflora, som vanligt i fantastiskt väder! Höges stuga städades innan Brobacka Naturcentrat som vanligt öppnade i mitten av maj. Traditionen med fågelmorgon i Nolhaga genomfördes senare än vanligt i maj och i slutet av månaden hölls den sedvanliga vandringen i Brobacka naturreservat i samarrangemang med Västkuststiftelsen. Naturnatta genomfördes som vanligt med lyckad fladdermusexkursion i Gräfsnäs och bl.a. näktergal på Sävelund. På Dammsjöås genomfördes en blomstervandring åter i samarbete med Friluftsklubben och Hembygdsföreningen, och månlåsbräken blev den stora sensationen. På årets riksstämma i Norrköping medverkade Ingvar Andersson (för länsförbundet) och Tobias Johansson (som föreningens ombud).

Under sommaren hade vi återigen en aktivitet som vi kallar ”Föreningen informerar på stan”. Tyvärr var vädret inte det bästa vid ett par tillfällen, men detta är ett sätt att nå ut till människor vi kanske annars inte når med vår information. Det stora och viktiga arbete som Alingsås lierade Ängsgrupp utför genom att bedriva slåtter på inte mindre än 12 ängar spridda inom kommunen och närområdet och startade som vanligt i mitten av juli och avslutades i Brobacka en bit in i augusti. I början av september genomförde vi som tidigare ”Svampens dag” med en utställning i Brobacka, hyggligt väder men med delvis dålig svamptillgång. I början av månaden var det en fantastiskt välbesökt höstmarknad på Mysten (enl. utsago den sista). En exkursion på Färgenäs inom det nya stora reservatet på västsidan av St. Färgen blev lyckad i fint väder och extra guidning av den kunnige ägaren Sven Samuelsson. Brunstresan i slutet av september blev mycket lyckad (bl.a. kronhjortsbröl och vildsvin). I början av hösten genomfördes en inventering/artexkursion till Angertuvan med lavexperten Svante Hultengren som ledare.

Under årets Miljövänliga Veckan genomförde föreningen inga aktiviteter på stan. Föreningen arrangerade ett öppet möte med kommunrepresentanter om utvecklingen i Nolhaga och på Mjörnstranden i början av oktober. Årets kryptogamexkursion förlades till Solliden (insamling för köp av Naturarvet pågår) gränsande i väster till Iglakärrsreservatet och åter med Svante Hultengren som ledare. Ett nytt öppet styrelsemöte genomfördes under november och i slutet av månaden hade Marie Sundvall föredrag om julens kryddor och nötter. På årets sista träff i början av december tog vi åter upp en gammal klassisk programpunkt, Årets bilder, då vi hamnade både på Grönland och Borneo!

Brobacka Naturcentrum

Brobackagruppen har fortsatt att på ett förtjänstfullt sätt arbeta med skötsel och bemanning av Naturcentrum under året. Föreningen strävar ju dessutom efter att förlägga aktiviteter till området i och kring reservatet. Tyvärr så gör det intensiva skogsbruket inom området norrut att vi förlorar en hel del exkursionsmarker.

Alingsås lierade ängsgrupp

Den samordnade slåttern på några av traktens finaste ängs- och hagmarker i månadsskiftet juli-augusti omfattade även i fjol 12 olika objekt. Årets slåtteraktiviteter var delvis mycket välbesökta och återflytten av Brobackaslåttern blev klart lyckad. Slåtteraktiviteten är ett ”fönster” för oss inom naturvården och kan säkert utnyttjas på ett mer effektivt sätt via mer medial bevakning, och kanske kan ett kommunalt samarbete etableras genom slåttergille på någon av alla de ängar som finns i utkanterna av staden.

Hållbart samhällsbyggande

Den pågående utbyggnaden av staden kräver bevakning från föreningens sida, då möjligheten att tidigt kunna föra fram synpunkter ökar chansen att få gehör för alternativa förslag. Föreningen har under året lämnat remissvar på flera större och några mindre planärenden. Nya synpunkter, och yttranden över yttranden från andra aktörer om vindkraftsparken i väster (Lärkeskogen) har lämnats till Miljöprövningsdelegationen, ett positivt beslut av MPD överklagades till Miljödomstolen som med hänvisning till främst fiskljusehäckningar ogillade tillståndet och prövningstillstånd har nekats av Miljööverdomstolen. I nordost på Rödeneplatån har MPD givit tillstånd till inte mindre än 13 verk, vilket bl.a. föreningen också överklagat med hänvisning till främst fågelfaunan, men vi har även tryckt på Rödeneplatåns betydelse som närbeläget storströvområde. Detta ärende är inte avgjort ännu.

Mjörnstranden m.fl. stora projekt har dock tillfälligt lagts i malpåse. Vad som händer med E20-sträckningen genom staden är oklart, men delen Bälinge-Vårgårda och Tollered-Ingared har föreningen yttrat sig om. Den nya Översiktsplanen är ännu inte presenterad i slutgiltigt skick, men kanske kan detta bli under 2017 och i denna fråga måste föreningen vara alert då det bestämmer den framtida inriktningen (kommunen har sagt framåt 2030). Detaljplanen för byggnationen i anslutning till Vimpeln/Strandstigen, som föreningen har försökt få ett annat utseende på, godkändes under hösten av kommunfullmäktige. Ärendet är för närvarande överklagat.

Risveden

Inventeringar av värdefulla skogar har fortsatt inom området 2016, och ett projektbidrag från Naturskyddsföreningens riksorganisation till Alingsås har utgjort basen för Risvedengruppens arbete, som framför allt inriktats på lavar genom medverkan av Svante Hultengren. En avverkning i anslutning till Rammdalen som gick in i Natura 2000 området polisanmäldes men ärendet har lagts ned, och markägarens tillskansande av virkesvärde till tiotusentals kronor har alltså inte föranlett någon åtgärd. Sammaledes gäller ett föreläggande från Länsstyrelsen om borttagande av nya granplantor som ogillades av Mark och miljödomstolen.

Gruppen har fortsatt kämpa mot olämpliga avverkningar och bl.a. till Länsstyrelsen lämnat förslag för områden som bör skyddas mot avverkning (Hultasjön. tjäder) vilket också delvis blivit resultatet. I området norr Gettjärn där ett reservat föreslogs för att skydda tjäder och brandticka m.fl. rödlistade arter, har Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens nej till reservatsbildning drivits vidare men ett överklagande till regeringen ogillades. För närvarande pågår ett ärende enligt Artskyddsförordningen. Sakta men säkert sker fortsatt utvidgning av skyddade områden och reservatsarealen har bara under året ökat med ca 600 ha värdefulla naturskogsområden. Områden som Risvedengruppen bl.a. varit med och inventerat och tagit initiativ till skydd för.

Naturarvet/Ett klick för Skogen har under året förvärvat Iglekärrs gammelskog i Ale och i början av hösten kunde reservatet högtidligen invigas. Alla kan gratis bidra genom att dagligen klicka, vill man göra mer ”köp skog” eller enstaka träd. Man har nu nya områden ‘på gång’, bl.a. Solliden som gränsar i väster till Iglekärrsområdet.

Natursnokar

Verksamheten har under året flutit på och en kärngrupp av familjer deltar. Den ambitiösa verksamheten leds nu av Marie Sundvall. Ett omfattande program med träffar ungefär varannan vecka har genomförts under året. Sparbanken Alingsås sponsrar.

Naturpriset

Priset för 2015 tilldelades en naturvårdare som verkat i många år och på flera plan – Åke Carlsson Siene ”För att under många år kunnigt beskrivit och engagerat talat för av tidigare generationer skapade kulturmarker samt att i praktiskt arbete främjat bevarandet av dessa marker som är betydelsefulla för jordbrukets biologisk mångfald och en hållbar ekologisk produktion.”

Övrigt

Kretsens representant i Republiken Risöns regering har varit Stellan Andersson och Stefan Bydén har företrätt föreningen i Säveåns Vattenråd.

Alingsås januari 2017, Styrelsen för Alingsås Naturskyddsförening.
 


Utfärd till Risön. Foto: Stefan Bydén


Studier av de alternativa dragningarna av E20 mot Vårgårda. Foto: Stefan Bydén