Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Antalet huvudmedlemmar och även familjemedlemmar har minskat något under året som framgår av tabellen nedan.

ÅR                                2012       2013       2014       2015       2016       2017

totalt                           1083       1148       1158        1173        1268       1229

huvudmedlemmar    545          616         601          616            666         616

Förra årsmötet hölls 2 februari i Brunnsgårdens samlingssal Alingsås.

STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av Anna Hansson (ordförande) Ingvar Andersson (vice ordförande), Marie Sundvall (kassör), Mats Andersson (sekreterare), Stefan Bydén (program och hemsida), samt ledamöterna Pernilla Krantz och Lennart Gustafson.

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret varav två varit öppna för alla medlemmar.

MEDLEMSAKTIVITETER

Föreningen har även under år 2017 haft nära 30 arrangemang för medlemmar och allmänhet. Programmet har omfattat föreläsningar avseende klimatet, kommunens tillväxtprogram, biologisk mångfald, provning av ekologiska viner och vilt- och rovdjursförvaltning samt bildvisning, exkursioner och praktisk naturvård. (Alingsås Lierade Ängsgrupp har utfört slåtter på 12 lokaler.). Antalet deltagare på föreningens arrangemang har även under detta år varierat och föreningen måste ’hitta’ aktiviteter och föredrag som medför ökat engagemang och ett större deltagande. En innovativ programgrupp behövs mer än någonsin.

På årsmötet omvaldes styrelsen och Fredrik Åstrand och Viveka Johansson fick fortsatt förtroende som valberedning. På vårvintern fabricerades ihop med Natursnokarna fågelholkar, som senare sattes upp i Brobacka. I mars hölls en välbesökt vandring i Risveden i området runt Rullesjön. I mars hölls också ett öppet styrelsemöte, en föreläsning om klimatanpassning och den traditionella och mycket uppskattade ugglekvällen. I april berättade vår ordförande Anna Hansson om kommunens tillväxtprogram. Andra aktiviteter under april inkluderade den sedvanliga fagningen i Brobacka, vandring i Slereboområdet samt en uppskattad föreläsning med tema Naturen runt ett torp. Maj inleddes med en kvällsvandring i Hjortmarka. I början av maj städades och förbereddes Brobacka naturcentrum för sommarens öppethållande, vidare var föreningen representerad på länsstämman i Vårgårda och rikskonferensen i Skövde. Traditionen med fågelmorgon i Nolhaga genomfördes i medio av maj och i slutet av månaden hölls den sedvanliga vandringen i Brobacka naturreservat i samarrangemang med Västkuststiftelsen. Juni inleddes med Naturnatta som vanligt med lyckad fladdermusexkursion i Gräfsnäs (5 arter) och när det gäller fåglar hördes bl.a. kärrsångare, nattskärra och hornuggleungar. På Dammsjöås genomfördes en blomstervandring i samarbete med Friluftsklubben och Hembygdsföreningen, bland intressanta arter kan nämnas månlåsbräken. Under sommaren utförde Alingsås Lierade Ängsgrupp som vanligt slåtter på några av traktens kvarvarande ängar.

Föreningen påbörjade under hösten ett projekt som syftar till att sätta fokus på kommunens planerade exploatering och under många år uteblivna brukande av närbelägen värdefull jordbruksmark. Projektet inleddes med en enkät som mailades till medlemmar och ersättare i kommunfullmäktige (sammanlagt 65 personer). Intresset att svara/kommentera blev förvånande svagt. Endast sju ledamöter inkom med svar. Projektet kommer att fortgå under 2018 fram till valet med föreläsningar och paneldebatt. Medel har beviljats från Naturskyddsföreningen centralt.

I början av september genomförde vi som tidigare ”Svampens dag” med en utställning i Brobacka i hyggligt väder. God svamptillgång detta år gjorde att många olika arter kunde förevisas. En exkursion på Färgenäs inom det nya stora reservatet på västsidan av St. Färgen blev lyckad med många fina fynd av svampar och lavar. Brunstresan i slutet av september blev lyckad och lockade många deltagare. Årets kryptogamexkursion genomfördes i Rammdalen i Risveden i ett för mossor och lavar gynnsamt väder!

Ett nytt öppet styrelsemöte genomfördes under november. Fokus vid detta tillfälle var jordbruksprojektet med ett engagerat deltagande av bl.a. närboende till kommunens jordbruksmarker. I november genomfördes en provning av naturliga viner, dvs viner producerade utan bekämpningsmedel och tillsatser. Föreläsarna kom från Munskänkarna i Alingsås. De förmedlade på ett trevligt sätt kunskap om denna typ av vin. I december hade föreningen årets sista träff som var Årets bilder, där dock många av föreningens duktiga fotografer saknades.

BROBACKA NATURCENTRUM

Brobackagruppen har fortsatt att på ett förtjänstfullt sätt arbeta med skötsel och bemanning av Naturcentrum under året. Föreningen strävar ju dessutom efter att förlägga aktiviteter till området i och kring reservatet. Tyvärr så gör det intensiva skogsbruket inom området norrut att vi förlorar en hel del exkursionsmarker. Planering för ett förnyande av Brobacka Naturcentrum påbörjades inom ramen för ett externt finansierat Leaderprojekt drivet av Mjörnbygdens Naturcentrum.

ALINGSÅS LIERADE ÄNGSGRUPP

Den samordnade slåttern på några av traktens finaste ängs- och hagmarker i månadsskiftet juli-augusti omfattade i fjol 14 olika objekt, och aktiviteterna avslutades 16 augusti med slåtter på en ny lokal, Ornunga G:a Kyrkogård. Årets slåtterarrangemang var delvis mycket välbesökta och detta kan bli ett ”fönster” för oss inom naturvården. Genom planering och ett kommunalt samarbete, som inleds 2018, kan föreningen via mer medial bevakning utnyttja dessa aktiviteter för att få mer uppmärksamhet, och kanske kan vi få vackra och nödvändiga blomsterängar på en del av stadens många gräsytor.

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

Den pågående utbyggnaden av staden kräver bevakning från föreningens sida, då möjligheten att tidigt kunna föra fram synpunkter ökar chansen att få gehör för alternativa förslag. Kommunens ÖP har åter gått i stå, och återremitterats till samhällsbyggnadsnämnden för omarbetning, bl.a. ville en borgerlig majoritet att Tomteredsåkrarna åter skulle planmärkas för exploatering. Trasslet med ÖP har kostat kommunen flera miljoner i uteblivna bidrag. Föreningen har under året lämnat remissvar på flera större och några mindre planärenden, bl.a. E20-sträckningen genom staden (nedgrävning). I något fall har föreningen dessutom inte funnit anledning att avge ett yttrande.

Vindkraftsparken i västra delen av Rödeneplatån (Lärkeskogen) avslogs 2016 av Mark- och miljödomstolen och inget prövningstillstånd beviljades. Även den andra planerade vindkraftsparken på platån, i centrala och norra delen, avslogs i juni av Mark- och miljödomstolen. Företaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och fick prövningstillstånd. Föreningen har under året lagt ett grannlaga arbete på yttranden i detta ärende. Synpunkterna har framför allt fokuserats på platåns fågelfauna, men även på områdets stora betydelse som strövområde för Alingsås invånare. Rikskansliets jurist, Rebecca Nordenstam och Daniel Bengtsson (SOF-BirdLife), granskade Föreningens yttrande. Tidigare inlagor har även undertecknats av Västergötlands ornitologiska förening och Göteborgs ornitologiska förening. Någon ytterligare information i ärendet har hittills inte lämnats av MÖD.

RISVEDEN

Alingsåskretsen har en liten skogsgrupp, som dock har haft sin verksamhet inom Risvedengruppen som är ett samarbete med skogsintresserade inom Ale- och Lerumskretsen. Risvedengruppen har i flera år kämpat för att rädda ett område inom Alefjäll med tjäderspel och en unik svampflora från avverkningar. Lst. och Skogsstyrelsen har dock inte velat skydda detta område. Under året har flera utvidgningar och nya reservat tillkommit, delvis som följd av gruppens arbete med inventeringar och propåer till myndigheterna. I andra fall har gammelskogar ((200-årig tall)) gränsande till befintliga reservat inte kunnat räddas. Gruppen har under senaste året diskuterat om möjligheterna att skapa ett nät av vandringsleder som bl.a. skulle förbindas de befintliga reservaten.

NATURSNOKAR

Verksamheten har under året haft 17 snokartillfällen runt Alingsås tätort. Det har snokats efter spår, vårtecken, grodor, fåglar och svampar. Flera brasor har startats med grillning och fika. Bihotell och fågelmatning för äpplen har tillverkats. Lekar har lekts och kanoter har paddlats. Honor i naturen och exotiska frukter har också stått på programmet. Snokledare har varit Dagmar Gildebrand och Marie Sundvall.

NATURPRISET

Årets naturpris tilldelades Margaretha Zachrisson – ”För att ihop med sin man visat att det går att driva ett hållbart ekologiskt jordbruk, till gagn för biologisk mångfald, och i detta producera högklassiga ekologiska varor.

ÖVRIGT

Kretsens representant i Republiken Risöns regering har varit Stellan Andersson och Stefan Bydén har

företrätt föreningen i Säveåns Vattenråd. Båda är dessutom djupt involverade i arbetet med Mjörnbygdens Naturcentrum (förhoppningsvis ett blivande naturum).

Alingsås januari 2018, Styrelsen för Alingsås Naturskyddsförening.

Anna HanssonIngvar Andersson

Marie SundvallMats Andersson

Stefan BydénPernilla Krantz

Lennart Gustafson