Mjörnbygdens naturcentrum

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som mål att skapa ett Naturum med tillhörande annex i Nolhagaparken i Alingsås. Ett Naturum fungerar som en port till naturen. I ett Naturum ska besökaren på ett lustfyllt sätt få veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig.

Läs mer på Mjörnbygdens Naturcentrums hemsida: www.mjornbygdensnaturcentrum.se

Naturvårdsverket beskriver syftet med Naturum så här: ”I syftet ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning:
– öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden,
– fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet,
– vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området,
– motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras,
– skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och i området i synnerhet,
– stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov,
– ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv,
– sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet.”

Kartan kommer från Mjörnbygdens Naturcentrums broschyr.