Skogsgruppen

Här kan du läsa om skogsgruppens verksamhet. Låter det intressant? Kontakta Fredrik eller Ingvar och kom med!

Fredrik Åstrand, 0322-63 89 77, fredrik.astrand@live.se
Ingvar Andersson, 0322-713 31, b.ingvar.andersson@telia.com

Medlemmar i skogsgruppen arbetar mestadels ihop med andra som är skogsaktiva från kretsarna i Ale och Lerum inom den s.k. Risvedengruppen. Risvedengruppen har funnits under femton år, men kan väl närmast ses som en nutida efterföljare till alla de intresserade naturvårdare som engagerat sig för Risvedens skogar åtminstone sedan 1940-talet.

Alingsås Friluftsklubb, med personligheter som Håkan Sandstedt och Gösta Ström, avknoppade 1949 den förening som numera heter Alingsås Naturskyddsförening, och sedan dess har otaliga vandringar och exkursioner skett inom olika delar av de nära två kvadratmil som Risvedens skogar omfattar. Skogarna var även ett välbesökt mål för både läger och exkursioner för de aktiva fältbiologerna i Alingsås under glansdagarna på 1960- och 70-talet.

Skogarna, dess tidigare inbyggare samt växt och djurliv har intresserat många och en rad böcker har skrivits, de senaste ”Risveden – en västsvensk obygds historia” i tre delar med vinnarna av Alingsås Naturskyddsförenings Naturpris, Karl-Erik Andersson och Bo Björklund som författare. Besök gärna biblioteket och ta del av den litteratur som finns.

Under denna mer än halvsekellånga period har skogarna dock genomgått en omfattande förvandling. Vid mitten av förra seklet omfattade skogsbruket främst de lättillgängliga randskogarna medan de centrala delarna i stor utsträckning var naturskogslika och av Håkan Sandstedt värderades som lika fina som de skogar som nu ingår i nationalparken Tiveden. I mer än 60 år har dock skogsbruket kalavverkat och nyplanterat främst gran över mycket stora delar av området, vi har fått en s.k. ‘granifiering’. Naturskogslika områden, med mycket död ved trädslags- och åldersvariation samt inte minst en lång rad rödlistade arter, finns idag endast inom befintliga reservat och andra skyddade områden eller som mindre partier av gamla bondeskogar.

Denna utveckling föranledde naturvårdarna i Ale och Alingsås att 1998 sammanställa data över områden med naturskogar och befintliga arter, och man begärde att Länsstyrelsen skulle bilda ett större reservat i södra Risveden. Några år senare bildades Risvedengruppen men det är kanske främst under de sista 7–8 åren som gruppen varit riktigt aktiv. Nya skogsområden av naturskogskaraktär har successivt lokaliserats och inventeringar har genomförts med mängder av intressanta artfynd som resultat och en rapport finns tryckt (2014, Risveden – en västsvensk vildmark). Arbetet har underlättats av att gruppen kunnat samarbeta med olika professionella experter i form av inventeringar/kurser. Några riktigt intressanta reservatsområden kommer att besökas under vårens exkursioner med Mats Andersson som ledare.
Gruppens arbete har verksamt bidragit till att relativt stora arealer nya områden i främst Ale kommun fått skydd i en eller annan form under de sista åren. Vissa områdena har varit akut hotade av avverkning, och här har stiftelsen Naturarvet med ‘Ett klick för skogen’ kunnat medverka till skydd, medan andra områden gått förlorade. Arbetet sker genom att medlemmar i främst Risvedengruppen tillbringat tid i skogarna. En intressant och spännande upplevelse som ger utlopp för upptäckarglädje, särskilt när ett nytt område inventeras för första gången.

Låter det intressant? Kontakta Fredrik Åstrand eller Ingvar Andersson (se ovan). Blir vi fler så kan vi börja titta på fler områden framför allt i östra delen av vår skogrika kommun.

Bilder: Ingvar Andersson