Verksamhetsplan 2018

Naturskyddsföreningen i Alingsås

MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS

VERKSAMHETSPLAN 2018

Allmänt:

 • Verka för naturvård och en god miljö i kommunen.
 • Med program och aktiviteter verka för utbildning av kretsens medlemmar och ökat deltagande i föreningens verksamheter – ett snitt på minst 20 deltagare per aktivitet skall eftersträvas liksom ett större intresse för arbete i styrelse eller arbetsgrupper. 
 • Aktivera och engagera kretsens medlemmar i aktuella stadsbyggnads- och infrastrukturfrågor inriktat på att Alingsås utvecklas mot ett uthålligt samhälle; – bevara/skapa mångformiga natur- och grönområden (inom tätorten)
  – främja energieffektiva processer i byggande och transporter (samhällsstrukturen)
  – främja ekologisk produktion och konsumtion av närproducerade jordbruksprodukter
  – minska beroendet av fossil energi som ger koldioxidutsläpp
  – minska användandet av giftiga kemikalier i samhället
  – skydda åkermarken från exploatering och andra destruerande aktiviteter
 • Bedriva fältbiologiska studier 

Exempel på insatsfrågor:

 • Arbeta för bevarande av ängs- och hagmarker genom Alingsås Lierade Ängsgrupp. 
 • Skogsgruppen ska fortsatt arbeta tillsammans med kretsarna i Ale och Lerum med syfte att långsiktigt trygga Risveden och dess natur som en regional resurs. Finns möjligheter så bör vi även börja arbeta med områden norr och öster om staden.
 • Fortsätta utveckla den framgångsrika verksamheten med Natursnokarna. 
 • Fortsatt engagemang och arbete för Naturcentrum Brobacka genom Brobackagruppen. 
 • Bevaka planerna för utbyggnaden av vindkraften inom kommunen. 
 • Bevaka utvecklingen i de stora sjöarna och byggandet längs stränderna särskilt i Mjörn.
 • Öka det utåtriktade föreningsarbetet med bl.a. medlemsvärvaraktiviteter, antingen direkt eller i anslutning till speciella aktiviteter.
 • Insatser för att belysa problem med invasiva arter, bl.a. Jättebalsamin i Säveåns dalgång.
 • Engagemang och aktiviteter som aktiverar invandrare och flyktingar.
 • Om möjligt formera en dialoggrupp med kommunen alternativt förvaltningar.
 • Intensifiera plangruppens arbete avseende ny ÖversiktsPlan och Tillväxtprogrammet.
 • Lämna ett förslag till kommunen på ett naturområde som bör skyddas genom reservatsbildning.
 • Stötta arbetet med Mjörnbyggdens Naturcentrum, för bildande av naturrum.


Att sköta Brobacka naturcentrum är en av Naturskyddsföreningens verksamheter.