Verksamhetsplan 2022

Naturskyddsföreningen i Alingsås

MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS

VERKSAMHETSPLAN 2022

Allmänt:

  • Med program och aktiviteter verka för att kretsens medlemmar kommer ut i naturen och får vackra och intressanta upplevelser.
  • Bedriva fältbiologiska studier.
  • Aktivt bevaka och verka för naturvårds- och miljöfrågor i kommunen, framför allt genom plangruppen.
  • Fortsatt engagemang och arbete för Naturcentrum Brobacka genom Brobackagruppen.
  • Arbeta för bevarande av ängs- och hagmarker genom Alingsås Lierade Ängsgrupp.
  • Skogsgruppen ska fortsatt arbeta tillsammans med kretsarna i Ale och Lerum med syfte att långsiktigt trygga Risveden och dess natur som en regional resurs.
  • Öka aktiviteten inom föreningens klimatarbete genom Klimatgruppen.
  • Sträva efter att öka medlemmarnas intresse för att delta i styrelsens arbete och i arbetsgrupper.
  • Bevaka utvecklingen i de stora sjöarna och byggandet längs stränderna och användning av jordbruksmark.


Att sköta Brobacka naturcentrum är en av Naturskyddsföreningens verksamheter.