Biologisk mångfald i bilder

Björn Albinson berättar och visar fantastiska bilder i Brunnsgårdens samlingssal

Torsdagen 2 februari kl 19

Inträde: 50 kr inkluderande fika i paus

I olika sammanhang har betydelsen av den biologiska mångfalden betonats, nu senast på den stora konferensen (COP 15) i Montreal.


I global skala är många organismer, forskningen uppskattar en miljon arter, allvarligt hotade och kan försvinna för gott.
Detta bedöms vara ett hot jämförbart med den globala uppvärmningen.
Om många hotade arter försvinner riskerar viktiga funktioner i ekosystemen att fungera sämre eller inte alls. Följden kan bli katastrofala i en framtid med oförutsebara händelser till följd av pågående klimatförändring.
Endast artrika och fungerande ekosystem kan leverera ekosystemtjänsterna som mänskligheten till syvende och sist, även med dagens teknik och samhällsutveckling är beroende av.
Naturskyddsföreningen i Alingsås kommer därför att satsa mycket av sin verksamhet på teman med inriktning på information och upplevelser av vår biologiska mångfald med tyngdpunkt på lokala förhållanden. Vi inleder året med nedanstående aktivitet som alla inbjudes till.