Insändare i Alingsås Tidning 28/5

I slutet av maj skickade Naturskyddsföreningen Alingsås in en insändare i Alingsås tidning gällande kommunens avverkning av skog som skett i Hjortmarka naturreservat. Läs den nedan!

Foto: Lennart Gustafson.

Alingsås Kommun avverkar skog i Hjortmarka naturreservat!

Hjortmarka är ett av kommunens mest tätortsnära och välbesökta naturreservat. Hjortmarka är sedan 2017 klassat som riksintresse för friluftslivet. Reservatet används flitigt för motion och rekreation. Hur området skall skötas regleras i skötselplanen och Alingsås Kommun är ansvarig för skötseln av sin mark i reservatet. Av skötselplanen framgår bl a:

”Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden. Området är tätortsnära och det är särskilt viktigt att bibehålla och utveckla områdets värden som ett attraktivt rekreationsområde för boende i tätorten. Vidare är syftet att bevara och utveckla växt- och djurlivet knutet till framför allt områdets skogar. Minst 2/3 av Hjortmarkas skogar skall bestå av bestånd där äldre träd (>70år) dominerar och inslagen är påtagliga av lövträd, grova träd och grov död ved.”

I förra veckan avverkades felaktigt en del av reservatet på Kommunens mark. Man fällde äldre granar och tallar, vilket nu skapat ett kalhygge. Detta sätt att sköta skogen strider mot gällande skötselplan där det för aktuellt område bl a står:

”Skötseln sker genom hyggesfria metoder, anpassade efter bestånd för att nå bevarandemålen.”

Förevändningen för att ta ner skogen är angrepp av barkborre. Naturskyddsföreningen har inspekterat fällda granar utan att finna färska spår av angrepp. Däremot fanns spår av äldre angrepp, men dessa träd utgör ingen risk för spridning av nya angrepp. De är däremot viktiga miljöer för andra insekter och svampar och bidrar på så sätt till ökad biologisk mångfald. Om man i aktuellt bestånd funnit angripna granar borde endast dessa träd ha fällts. Dessutom fälldes flera stora tallar, vilket också är i strid mot skötselplanen. Enligt planen är den långsiktiga målsättningen med aktuellt område ”jämnåldrig tallskog”. De fällda granarna hade en ålder av minst 60 år. Det tar således lång tid att läka skapat sår.

Kommunen har på ett flagrant sätt brutit mot gällande skötselplan. Har man kompetens och organisation för att sköta sin skog?

Naturskyddsföreningen anser att det inträffade visar med önskvärd tydlighet på behovet av information/samråd med berörda föreningar främst OK Skogshjortarna, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet m fl.

Naturskyddsföreningen i Alingsås
Skogsgruppen genom Ingvar Andersson